کنسرسیوم رسانه اقتصاد و فناوری

اگر چه نقش رسانه در فرهنگ سازی جوامع و اقشار مختلف امری واضح و مبرهن می باشد اما اثرات پرداختن به این مهم در فضای نوآوری ، فناوری و اقتصاد چند بعدی امروز دنیا بسیار پررنگ تر و الزام آورتر می نماید ، مبتنی بر این نیاز ، اقدامی ملی جهت ایجاد رسانه ای کامل و جامع در حوزه اقتصاد و فناوری در حال انجام می باشد که با بهره گیری از ظرفیت و توان تخصصی صاحبان و فعالان رسانه ای موفق کشور با رویکردی همه جانبه توام با توجه به سطح اطلاعات و دانش تمامی سنین ، اقشار و اصناف مختلف با در نظر گرفتن سلایق و نظرات عمومی و همچنین تعدد و گوناگونی ابزارهای اطلاع رسانی اعم از شبکه های مختلف و متعدد تلویزیونی، رادیویی ، پایگاه های اطلاع رسانی و اخبار ، نشریات ، رسانه های گروهی مجازی و … به صورت کنسرسیومی هوشمند و یکپارچه با ساختاری سازمان یافته در این رویداد ، رونمایی خواهد شد.