علی اصغر رمضانی نژاد

رئیس کمیسیون تسهیل گری و مولدسازی مجمع اصتناد

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

رئیس کارگروه تسهیل و رفع موانع وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

کارشناسی مدیریت بیمه

کارشناسی ارشد مدیریت توریسم

دکتری برنامه ریزی توسعه گردشگری

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .