دکتر خاطره استاد رضایی

رئیس کمیسیون کارافرینی بانوان مجمع اصتناد و مسئول کارگروه تعاون سلسله همایشها

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .