دکتر هادی گرجی

معاون ارتباطات مجمع عالی اصتناد و مدیر روابط عمومی سلسله همایش ها

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

مسئول ستاد خبری همایش استاندارد

مسئول ستاد خبری همایش سازه و فولاد

مسئول ستاد خبری همایش احداث و انرژی

مسئول ستاد خبری همایش استراژیک مدیریت

مسئول ستاد خبری موسسه بین المللی سفیران صلح

مسئول ستاد خبری انتخابات حجت الاسلام رئیسی نخبگان (تهران)

مسئول ستاد خبری انتخابات حجت الاسلام رئیسی (بازاریان)

مسئول ستاد خبری فدراسیون جهانی دفاع شخصی

مدیر واحد بازرگانی مجله آریانا گردشگر

مدیر واحد بازرگانی مجله چه خبر

مدیر واحد بازرگانی مجله ایرا اکسپورت

مدیر واحد بازرگانی مجله چهارسو

مدیر واحد بازرگانی کتاب انرژی

مدیر روابط عمومی نمایشگاه فرش مصلی

مدیر روابط عمومی کنفرانس برند

مدیر روابط عمومی شرکت پیکلند

مدیر روابط عمومی شرکت راهبران

مدیر روابط عمومی شرکت ایرمانا

مدیر روابط عمومی خیریه فرهنگ و رسانه

مدیر روابط عمومی خیریه الهیه

مدیر روابط عمومی جشواره اقوام ایرانی

مدیر روابط عمومی و رسانه خانه بلاکچین ایران

مدیر روابط عمومی و رسانه تعاون تجارت ایران

مدیر روابط عمومی بنیاد کارآفرینان گام دوم خاتم

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .