دکتر امیر مهدوی

رئیس کمیسیون ارتباطات سازمانی مجمع اصتناد و دبیر امور پارلمانی مجلس در سلسله رویدادها

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

  • *عضو اصلی شورای مرکزی مجمع عالی اصتناد

*مسئول دفتر هم اندیشی نمایندگان ادوار و مدیران شهری بنیان فناوران

*دبیر امور پارلمانی سلسله همایشهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

*عضو شورای سیاستگزاری بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین

*دبیر هیات علمی مجمع عالی اصتناد

*مسئول کارگروه ارتباطات سازمانی شورای تندیس و مدال افتخار

*مشاور عالی امور بین الملل انجمن اقتصاد مقاومتی

*رئیس هیات موسس کنسرسیوم رسانه اقتصاد و فناوری

—————————–

-دکتری حقوق بین الملل عمومی

-کارشناسی ارشد حقوق ارتباطات

-کارشناسی ترجمه

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .