مهندس عبدالرضا رضایی

مشاور عالی ارتباطات و رسانه بنیان فناوران و متخصصین

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

مشاور عالی ارتباطات و رسانه بنیان فناوران و متخصصین

– کارشناسی ارشد مدیریت مالی

– دانشجوی دکترا در رشته مدیریت ارتباطات و رسانه

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .