سید امیر یکه سادات دماوندی

مدیر سابق امور اداری معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مدیر امور اداری معاونت حقوقی و امور مجلس صدا و سیما

– دبیر شورای طرح و برنامه تولیداد مشارکتی شبکه یک سیما

– کارشناس اداری در امور مشاغل ، حقوق و دستمزد

– کارشناس امور عمومی شبکه سه سیما

– کارشناس اطلاعات و برنامه ریزی مرکز سیما فیلم

– مدیردفتر پخش شبکه پنج سیما

– مدیر دبیرخانه عادی و محرمانه بسیج رسانه ملی

– راه اندازی مرکز پیامک سازمان صدا و سیما

– ارزیاب شبکه های خارجی فارسی زبان

– امور هماهنگی واحد مرکزی خبر خبرگزاری صدا و سیما

– دبیر سرویس اقتصادی پایگاه خبری « منبع خبر »

– دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .