کیانوش حاجت پور

مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه دیدگاه ورزش

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه دیدگاه ورزش

– مسئول امور مالی شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو

– مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه دیدگاه ورزش

– رئییس امور مالی شرکت حفاری شمال

– سردبیر هفته نامه کارون ورزشی

– دبیر اتاق ورزش مجلس شورای اسلامی 83 تا 94

– سردبیر هفته نامه جسم و جان

– کارشناس ارشد رسانه و اقتصاد

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .