دکتر علیرضا معینی

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علم و صنعت

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه علم و صنعت

– عضو گروه مدیریت بهره‌وری و پروژه دانشکده مهندسی صنایع

– دبیر شورای جهاد دانشگاهی

– معاون آموزشی دانشکده

– رئیس دانشکده صنایع

– رئیس گروه تکنولوژی صنعتی

– مدیر دفتر برنامه و بودجه

– مدیر گروه مهندسی  و  مدیریت کسب و کار دانشکده مهندسی پیشرفت 

«+++++++++++++++++»

– کارشناسی: مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

– کارشناسی ارشد: مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

– دکترا: مهندسی صنایع، دانشگاه کوئینزلند استرالیا

«+++++++++++++++++»

* عضو هیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .