مهندس مهدی مهرپور

دبیر اقتصادی روزنامه ایران، سردبیر پایگاه خبری نود اقتصادی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– دبیر اقتصادی روزنامه ایران

– دبیر اقتصادی اندیشکده و پایگاه تحلیلی برهان

– سردبیر پایگاه خبری نود اقتصادی

– دبیر اقتصادی خبرگزاری نسیم 

– دبیر اقتصادی روزنامه ایران

– مولف کتاب ایران بدون نفت و بایسته های ملی اصتناد

– مولف کتاب مدلی برای آینده اقتصاد ایران 

– مولف کتاب معمای بانک

– مولف کتاب 7 جلید محرمانه های اقتصاد ایران در حال انتشار

– فارغ التحصیل رشته علوم اقتصادی

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .