دکتر هنگامه بختیار

مدیر مراکز رشد پارک های علمی فن آوری دانشگاه آزاد

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مدیر مراکز رشد پارک های علمی فن آوری دانشگاه آزاد

– مدیر کل دفتر توسعه پژوهش و فناوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 

– مدیر پروژه بخش دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

– رئیس مرکز تحقیقات مواد دندان دانشکده دندان پزشکی

– مدیر مراکز رشد پارک های علمی فن آوری دانشگاه آزاد (حوزه علوم پزشکی)

– عضو شورای مدیران ستارسلول های بنیادی معاونت فن آوری ریاست جمهوری

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .