دکتر حسین احمدزاده

دانشیار دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا و دانشگاه فردوسی مشهد

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

– دانشیار دانشگاه پلی تکنیک کالیفرنیا

– مدیر آزمایشگاه مرکزی بیوپالایش زیست محیطی

– دکترای بیوشیمی تجزیه

«+++++++++++++++++»

* عضو هیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .