خانم دکتر نواب صفوی

مسئول موسسه علمی فرهنگی پژوهشی شهید نواب صفوی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مسئول موسسه علمی هنری فرهنگی پژوهشی شهید نواب صفوی

– فرزند شهید نواب صفوی ( شهید علی میرلوحی )

– تنها بانوی حاضر در عملیات بیت المقدس

– همسنگر شهید دکتر چمران

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .