دکتر علی اصغر رجبی

معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای

– عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

– دارای سوابق مسئولیتی طولانی در نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور

– رئیس کانون بسیج اساتید دانشگاه خوارزمی

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو هیات داوری و ممیزی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .