مهندس بهنام سرخیل

مدیرکل روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مدیرکل دفتر روابط عمومی و فرهنگ سازی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور

– رئیس حوزه ریاست سازمان امور مالیاتی کشور

– عضو هیئت علمی دانشگاه

– انتشار هفت عنوان کتاب 

– نگارش ده‌ها مقاله

– انجام پروژه‌های حوزه رسانه

– دکترای روابط بین الملل

– همکاری با صداوسیما و برخی مطبوعات و رسانه‌های خبری

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .