دکتر مصطفی دزفولی

رئیس اتاق فکر دانشگاه وصنعت در تالار ملی فکر وتخصص

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– رئیس اتاق فکر هم افزایی دانشگاه و صنعت  تالار ملی فکر و تخصص

– عضو هیات موسس آکادمی بین المللی متخصصین ، نوآوران و فناوران

– رئیس کمیته صنایع و فناوری های نوین بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین

– مشاور عالی انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان

– مشاور عالی فرهنگی انجمن فرهنگ سازی و توسعه اقتصاد مقاومتی

– رئیس اتاق فکر هم افزایی دانشگاه و صنعت در تالار ملی فکر و تخصص

– مدیر امور عمومی و پشتیبانی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک

– دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت

– ارائه رساله دکتری با عنوان یک مدل تلفیقی به منظور ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی دانشگاه‌های دولت

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .