حجت الاسلام فاضل رضوی

نماینده موسسه علمی فرهنگی پژوهشی شهید نواب صفوی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– نماینده موسسه علمی هنری فرهنگی پژوهشی شهید نواب صفوی

– خطیب برجسته کشور

– موسس و حامی تشکلهای نخبگان و مخترعین در کشور

– محقق و پژوهشگر شیوه و سیرت زندگی شهید نواب صفوی

– مسئول طرح ملی پژوهشی و اجرایی کسب و کار حلال مبتنی بر اقتصاد اسلامی  در بنیان فناوران

– مسئول کارگروه کسب و کار ویژه روحانیت در طرح ملی نظام استادکاری کشور

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .