دکتر مهدی آزادواری

رئیس مرکز مطالعات اقتصادی اوراسیا

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– رئیس مرکز مطالعات اقتصادی اوراسیا

– نماینده آژانس همکارهای بین المللی اقتصادی و تجاری اوراسیا

– مشاور معاون اقتصادی وزیر رفاه، کار و تامین اجتماعی

– مدیر عاملی شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (وصنا)

– مدیرعامل هلدینگ صادراتی توسعه صنایع بهشهر

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

* عضو هیات موسس اتاق فکر صادرات و بین الملل تالار ملی فکر و تخصص بنیان فناوران

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .