دکتر داود میرزایی

مشاور عالی رئیس گمرک در دولت ادوار پیشین

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مشاور رئیس گمرک ادوار پیشین

– پنج سال رئیس آگاهی تهران

– هشت سال فرمانده کل فرودگاه های کشور

– شش سال فرمانده حفاظت شخصیت های ناجا

– دو سال معاونت انتظامی و راهنمایی رانندگی

– شش سال فرمانده کل زندان های کشور 

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .