دکتر محمد جواد محمدی نوری

دبیرکل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی، استاد دانشگاه

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– دبیرکل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی

– دبیر جبهه پیشرفت رفاه و عدالت

– حقوقدان

– استاد دانشگاه

– مشاور شورای شهرتهران

– مشاور در مجلس شورای اسلامی

– مدير كل فرهنگي سازمان تربیت بدنی

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .