دکتر محمدسعید اربابی

نماینده ادوارمجلس،هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی

– عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

– رئیس فراکسیون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مجلس شورای اسلامی

– عضو انجمن بین المللی مدیریت

– عضو انجمن مدیریت استراتژیک ایران

– امور مالی بنادر و دریا نوردی

– مدرس دانشگاه

– کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

– دکترای مدیریت بازاریابی

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .