دکتر سید سجاد مروجی

مدیرعامل شركت سلامت الكترونیك بركت

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مدیرعامل شركت سلامت الكترونیك بركت

– رئیس کمیته سلامت دیجیتال و کشاورزی هوشمند

– رئیس مجتمع علمی آموزشی امام خمینی بنیاد شهید

– مدرس دانشگاه

– معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور

– عضو شورای سیاستگذاری آموزش الکترونیک دانشگاه

– رئیس جشنواره آموزش الکترونیک

– عضو شورای فنی شبکه دانش معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری

– رئیس جشنواره سمپوزیوم بیمارستان الکترونیک

«+++++++++++++++++»

– دکترای Computational genomics

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .