دکتر مهدی دواتگری

نماینده ادوار مجلس، عضو کمیسیون امنیت ملی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– نماینده ادوار مردم شریف مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی

– عضو کمیسیون امنیت ملی

– بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران

– معاون مدیر کل طرح و برنامه ریزی قوه قضائیه

– مسئول اجرایی سازی طرح پژوهشی صیانت از قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران

– پژوهش و آموزش و مسئول اجرای طرح حقوق بین المللی کار

«+++++++++++++++++»

– کارشناس ارشد حقوق عمومی

– دکترای حقوق

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .