دکتر رمضانعلی سنگدوینی

نماینده مجلس، عضو کمیسیون انرژی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– نماینده مردم شریف آق قلا و گرگان  در مجلس شورای اسلامی

– عضو کمیسیون انرژی مجلس از سال اول تا کنون

– عضو کمیسیون تلفیق مجلس – سال اول

– رئیس کمیته گاز و پتروشیمی کمسیون انرژی مجلس

– مدیرعامل اسبق شرکت گاز استان گلستان

«+++++++++++++++++»

– کاشناسی ارشد مدیریت دولتی

«+++++++++++++++++»

* عضو شورای سیاستگزاری وهیات علمی بنیان فناوران ایده پردازان و متخصصین

* عضو شورای راهبردی و هیات علمی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی اصتناد

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .