یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگذاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی و بنیان فناوران، مندرج در eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با سنوات گذشته می باشد.

هیئت علمی

هیات علمی