یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگذاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی و بنیان فناوران، مندرج در eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با سنوات گذشته می باشد.

دبیرخانه همایش

دبیرخانه همایش

دکتر هادی گرجی

معاون ارتباطات مجمع عالی اصتناد و مدیر روابط عمومی سلسله همایش ها

مهندس علی جنگی

مسئول کارگروه جذب و ساماندهی صنایع در همایش اصتناد و عضو شورای متخصصین