آشنایی با حامیان

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، مندرج در eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با سنوات گذشته می باشد.

دکتر هادی گرجی

معاون ارتباطات مجمع عالی اصتناد و مدیر روابط عمومی سلسله همایش ها

دکتر امیر مهدوی

رئیس کمیسیون ارتباطات سازمانی مجمع اصتناد و دبیر امور پارلمانی مجلس در سلسله رویدادها

وحید روحی نیاسر

رئیس کارگروه اقتصاد و اشتغال مجمع اصتناد و مسئول توسعه واحدهای دانشبنیان در همایش