دبیرخانه اجرایی سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتــــناد

به منظور ارائه و انعکاس عملکرد اجرایی مجمع عالی اصتناد و اجرایی سازی برنامه های زیرمجموعه های مجمع ، برگزاری سلسله رویدادهای یکپارچه ارزیابی واحدهای فعال و پویا و تجلیل از مفاخر ملی اصتناد با رویکرد اجرایی سازی سیاستهای اقتصاد مقاومتی ، مبتنی بر تعامل چند سویه کلیه وزارتخانه ها ، نهادها، دانشگاه ها و بنگاههای اقتصادی بدولتی و خصوصی طی امضای شیوه نامه سیاست گذاری و الگوی اجرایی توسط اعضای مجمع تصویب شد. نقش کلیدی بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین به عنوان مجموعه ی متخصص ارائه کننده ی پلتفرم و ساختار مدیریت جامع مجمع عالی اصتناد و تدوین کننده اسناد پایه سازمانی زیرمجموعه های مجمع اعم از فراکسیون ، شورای تندیس و شورای سیاست گذاری و راهبردی همایشها و … موجب شد تا به عنوان مسئول دائمی دبیرخانه اجرایی مجمع عالی تعامل اصتناد و مرجع تصمیم گیرنده و قانون گذار در زیرمجموعه های مجمع از جمله در سلسله رویدادهای مفاخر ملی اصتناد انتخاب گردد.

در همین راستا دبیرخانه دائمی سلسله رویدادهای الگوسازی و تجلیل از مفاخر ملی اصتناد توسط بنیان فناوران تاسیس گردید و مدیرعامل بنیان به عنوان دبیراجرایی مجمع عالی اصتناد و دبیر کل سلسله همایشهای تجلیل از مفاخر ملی اصتناد با رویکرد اقتصاد مقاومتی به مدت نامحدود انتخاب و منصوب شد که مسئولیت اجرایی و راهبردی مجمع عالی اصتناد به همراه زیرمجموعه های مجمع و همچنین مدیریت شورای سیاست گذاری ، انتخاب و انتصاب رئیس شورای راهبردی ، انتصاب قائم مقام دبیرکل ، تعیین و عضویت رئیس و اعضای هیات علمی، شورای ارزیابی، هیات داوری و همچنین انجام مذاکرات کلان و مکاتبات سطوح ملی از جمله اختیارات دبیرکل می باشد.

شورای سیاستگذاری سلســله رویدادها

در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اجــرای مصـوبات مجمع عالی تعامل اصتـــناد ، از مسئولین وزارتخانه ها و سازمانهای متولی اقتصاد و فناوری دعوت بعمل آمد تا در شورای سیاستگذاری سلسله رویدادهای تجلیل از مفاخر ملی اصتــناد گرد هم آیند. وضع قوانین عملیاتی ، تدوین اهداف عالیه و نظارت بر فعالیت شورای راهبردی و داوری رسالت اصلی شورای سیاستگذاری می باشد.

شورای راهبردی نخسـتین همایش

بر اساس مصوبات شورای سیاست گذاری در نخستین همایش مفاخر ملی اصتناد با رویکرد تولید ، دانش بنیان و اشتغال ، هسته مرکزی شورای راهبردی همایش تشکیل شد که با توجه به ابعاد فعالیت مخاطب و الزام همراهی جامع نهــــادها در شــورای راهبــردی، دبیرخانه همایش در مسیر تعامل با وزارتخانه ها ونهادهای متولی حوزه های صنعت ، بازرگانی، اشتغال، دانش بنیان ، فناوری و … می باشد.

هیات علمی بنیان در سلسه همایشها

نظر به اهمیت بسزای دانش و تخصص بر شیوه مدیریت اجرایی رویدادها و نگاه تخصصی نسبت به تدوین چک لیست ارزیابی و فرایند ممیزی واحدها ، دعوت و همسویی روسا و اساتید دانشگاه ها را به عنوان بازوی علمی و دانش محور در هر رویداد امری الزامی است لذا در تدوین اسناد پایه سلسله رویدادهای اقتصاد مقاومتی، تاسیس هیات علمی رویداد در بنیان فناوران بصورت ویژه لحاظ و تاکید شد.

هیات داوران و شورای ارزیابی

به منظور بررسی سطح کیفیت، میزان تولیدات، نحوه عملکرد، میزان کارآفرینی، میزان گسترش بازار، میزان رضایتمندی مشتریان، میزان بهره گیری از نوآوری و فناوری، میزان اثرگذاری بر خودکفایی ملی و .. تعداد بیست و یک تن متشکل از نمایندگان وزارتخانه ها و سازمانها با همراهی جمعی از کارشناسان عالی حوزه های گوناگون دانش، مهارت، نوآوری و صنعت ، وظیفه بررسی و ممیزی چک لیست ارزیابی واحدها را عهده دار می باشند.