پیام مسئولین و مدیران

علی اصغر رمضانی نژاد

به نام خدا هم افزایی ملی ، توسعه گردشگری ، رفاه اجتماعیتوجه ویژه به این شعار و اقدام عملی در زمینه تحقق این شعار علاوه

رفتن به اتاق
پیام مسئولین و مدیران

محمد حسین علی مددی

ظرافت و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکانات و ابزار است.استفاده از ظرفیت آزمایشگاه خط مشی گذاری،ساختار شبکه صنعتی توان مند، استفاده از ظرفیت

رفتن به اتاق