متولی برگزاری همایش

آشنایی مختصر با بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین

بمنظور همسوسازی و تعامل هدفمند میان چهار عنصر ایده ، تخصص ، بازار و سرمایه به عنوان عناصر اصلی و مورد نیاز در شاکله تجاری سازی نوآوری، توسعه فناوری و خودکفایی ملی می باشند و همچنین با هدف کشف ظرفیتها، هدایت و حمایت از فناوران، ایده پردازان، متخصصین و مخترعین همگام با آموزش دانش مکمل کسب و کار و مهارتهای تخصصی جامع از یک سو و ارزیابی و سطح بندی میزان دانش ، تخصص و عملکرد سرمایه های حقیقی و حقوقی ملی از سوی دیگر برای اولین بار در کشور به صورت اجرایی مجموعه ای با رویکرد دولتی و ماهیت مردم نهاد و خصوصی با عنوان بنیان فناوران ، ایده پردازان و متخصصین با حضور و همراهی بسیاری از مسئولین بلندپایه کشور ، مدیران ارشد سازمانها و نمایندگان محترم ادوار مجلس شورای اسلامی با پشتوانه ای از حمایت معنوی وزارتخانه ها ، دانشگاه ها و نهادهای اجرایی و نظارتی تاسیس شد. چابک سازی ساختار بنیان به عنوان بخشی خصولتی و زنجیره ارزش معتبر ایجاد شده به عنوان مرکزی با ماموریت میانجی گری سازمانهای دولتی با هدف خدمت رسانی به بخش خصوصی ظرف مدتی کوتاه ، دستاوردها و عملکردی اثر گذار و اجرایی به همراه داشته است. در راستای اجرایی سازی منویات و موکدات مکرر مقام معظم رهبری در مقوله حمایت و توجه ویژه نسبت به فناوری و نوآوری و باستناد مصوبات متعدد و مستحکم قانونی در حوزه نوآوری و فناوری ، همراه و همزمان با عقد تفاهم نامه های همکاری فیمابین تعدادی از وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی ، مراکز علمی و دانشگاههای برتر بین المللی بر اساس اهداف عالیه و در مسیر نیل به مقاصد آرمانی ملی در دوره ی اقتصاد مقاومتی ، بنیان فناوران اقدام به تاسیس مراکز و سازمانهایی هدفمند، یکپارچه و مستقل در زیر شاخه های خود نمود که هر یک از آنها به عنوان بازویی قدرتمند پس از نیازسنجی ، امکان سنجی و تدوین اسناد توسعه با ماموریتی مستقل اما مکمل یکدیگر تاسیس و توسعه یافته اند.

* کانــون هم افزایی مختـــــرعین و نــــوآوران ایـران

* مرکز نیـروهای انســـــانی علـمی ، فنی و تخصــــصی

* مرکز پایـــش عارضــــه و تقــــاضا و سنـــجش بـازار

* کنسرسیـــــوم سرمایه گذاران فنـاوری و نــــوآوری

* آکادمی متخصـــصین ، نوآوران و فناوران بین الملل

* مرکز ارزیابی و رده بنــدی دانش ، نوآوری و فناوری

* پایگاه استقرار ایده پردازان ، نوآوران و استارتاپها

* مرکز تبــــادل محصـــولات دانش بنیـــان و نـوآوری

* پایگاه خبری فناوری های دانش محور و ایده بنــیان

* ژنراتور ایده ، تخصص ، بازار و ســرمایه در فناوری

* کانون تخصصی تولید محتوا ، رســـانه گری تبلـیغات

* مرکز گردآوری دانشـــنامه فعالان فناوری و نــوآوری

* کلینک مشـــاوره بهبود ، و توســـــعه کسب و کـــــار

* پژوهشکده مطالعه و تحقیق داده های دانـــش محور

* پیشخوان مشارکت انتفاعی در امور حقوقی فنــاوری

* مرکز تلفیق دانش و نوآوری و صنعت دانـــش بنیان

* مرکز نگارش نــــرم افزار و سامـــــانه های هوشمند

* باشگاه مشـــــتریان ، مخاطبــــین و همراهــــان بنیان