فراخوان نخستین همایش تجلیل از مفاخر ملی اصتناد

همزمان با مراسم آیین رونمایی و معرفی مجمع عالی اصتناد ، نخستین همایش از سلسله رویدادهای سالانه تجلیل از مفاخر ملی کشور برگزار می شود.
به منظور بسترسازی هدفمند جهت تعامل و هم افزایی ظرفیت های نظارتی