مهدی رمضانی

عضو شورای راهبردی

علی اصغر رمضانی نژاد

رئیس کمیسیون تسهیل گری و مولدسازی مجمع اصتناد

دکتر صادق بشیری

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2015-05-31 17:17:22Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

عضو شورای راهبردی

دکتر مجتبی کریمی

عضو شورای راهبردی

حمید قلی زاده

عضو شورای راهبردی

پریا جاویدان

عضو شورای راهبردی

عباس انصاری

عضو شورای راهبردی

رضا جا پلقی

عضو شورای راهبردی

محمدحسین علی مددی

عضو شورای راهبردی

وحید روحی نیاسر

رئیس کارگروه اقتصاد و اشتغال مجمع اصتناد و مسئول توسعه واحدهای دانشبنیان در همایش