کار گروهی یکی از مزیت های مجمع عالی اصتناد است

کار گروهی یکی از مزیت های مجمع عالی اصتناد است
دکتر محمد شریفی صادقی کارشناس حوزه اقتصاد و محقق دینی :
کار گروهی یکی از مزیت های مجمع عالی اصتناد است که به خوبی به آن توجه شده است. در مجمع عالی اصتناد پایه کار گروهی را به ما یاد می دهد که اهداف بر اساس توانایی ها ترسیم شود.

دکتر محمد شریفی صادقی در گفت وگو و با خبرنگار اصتناد آنلاین به مبحث اقتصاد و رابطه آن با دین و مذهب پرداخت و گفت: ابتدای صحبت را  با فرمایشات  را از امام کاظم ( ع) آغاز می کنم که هر کسی که برای خانواده اش و درآمدش کاری انجام می دهد مثل کسی است که برای رضایت خداوند همه کارها را انجام داده است به این معنا که وزنه اقتصاد در کنار وزنه باقی کارها در یک کفه است.

این کارشناس و محقق دینی ادامه داد: حال که به این وسعت اقتصاد مسئله ارزشمندی است جا دارد که در حوزه دین به مسئله اقتصاد توجه ویژه شود.
شریفی صادقی توجه به کیفیت مال را مهم برشمرد  و افزود: به طور  یقین در حوزه دینی وقتی صحبت از کسب درآمد می شود می بایست به کیفیت توجه شود و کمیت و اندازه نباید نگاه کرد.چگونه به دست آوردن مال مهم است

وی تصریح کرد: از مهمترین ابزار برای رسیدن به اهداف بشری اقتصاد است.اگر وضعیت اقتصادی مهم نباشد به طور یقین نمی توان به برنامه ریزی درست رسید.

وی به مجمع عالی اصتناد اشاره کرد و گفت: کار گروهی یکی از مزیت های مجمع عالی اصتناد است که به خوبی به آن توجه شده است. در مجمع عالی  اصتناد پایه کار گروهی را به ما یاد می دهد که اهداف بر اساس توانایی ها ترسیم شود.
این کارشناس حوزه اقتصاد خاطرنشان کرد: به شخصه معتقدم این کار ,جدید و نوآور است و ایده های خلاقانه بسیار می تواند قدم های مثبت را در اقتصاد به وجود آورد.
وی در پایان افرود: مقام معظم رهبری توجه ویژه ای به اقتصاد دارد و هر سال در ایام نوروز مباحث اقتصادی از سوی رهبری بسیار تاکید می شود