پیام دکتر وحید روحی نیاسر

وحید روحی نیاسر

بنیانگذار ،مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

بنام یگانه بنیان دانش هستی
بنیان دانش مختص ذات اقدس الهی میباشد
دانش بنیانی و دانش محوری در ضمیر الهی همه ی انسانها مستتر و نهادینه میباشد
شایسته و بایسته می باشد در جهت فرهنگ سازی نهضت دانش محوری و دانش بنیانی از کودکی در خانواده ، مدارس و دانشگاهها اهتمام ویژه داشته باشیم و در این مسیر مقدس برای تحقق اقتصاد مولد و پایدار دانش بنیان از آحاد مردم کشور عزیزمان در داخل و خارج کشور مدد جوییم و منسجم و راسخ هم افزایی و تعامل داشته باشیم
و من الله التوفیق