همایش دستاورد خوبی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و توسعه فرآیندهای اقتصادی است

همایش دستاورد خوبی برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و توسعه فرآیندهای اقتصادی است
باقر شاهی مشاور فروش و بازاریابی و عضو ستاد سابق پایش:
همایش دستاورد خوبی برای به اشتراک گذاشتن یکسری اطلاعات و همچنین آشنایی و ارتباط و کمک کردن برای فرآیند های اقتصادی و شفافیت سازی محیط است.

مهدی باقر شاهی در رابطه با همایش اصتناد و رابطه آن با پایداری اقتصاد گفت: حرکت بسیار خوبی برای برگزاری  همایش صورت گرفته است.به اعتقاد من همایش دستاورد خوبی برای به اشتراک گذاشتن یکسری اطلاعات و همچنین آشنایی و ارتباط و کمک کردن برای فرآیند های اقتصادی و شفافیت سازی محیط است.
وی ادامه داد: وقتی ما بتوانیم با یک مسئول نقاط مختلف را به طور مستقیم مطرح کنیم عملا یک سیستم و اتوماسیون را کنار  گذاشتیم و با سرعت بیشتری از وضعیت بازار یک گزارش مستقیم به مسئول مربوطه ارائه کرده ایم.

باقر شاهی اظهار داشت: مجموعه های اداری و دولتی به طور معمول کمی کند عمل می کنند اما در  ساختار نیروهای توانمندی وجود دارد که باید با اصلاح پروتکل ها بدون واسطه تشریک مساعی و تشریح مسائل اتفاق بیفتد تا اهداف خیلی راحت تر تعریف شود.