مهندس مهدی صداقت

مدیر خانه نوآوری توسعه کارآفرینی و نوآوری ایرانیان

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

– مدیر خانه نوآوری توسعه کارآفرینی و نوآوری ایرانیان

– رییس هیئت مدیره تکفا

– مشاور تجاری سازی فناپ

– مرکز تجاری سازی پارک فناوری پردیس

– سرپرست مرکز توسعه کارآفرینی ریمیا

– بیش از 13 سال سابقه در اکوسیستم استارتاپی و کارآفرینی 

– مالک معنوی و طراح استارتاپ دوزلی بوک

– مالک معنوی و طراح استارتاپ نقاشیسم

– مالک معنوی و طراح استارتاپ تهران ایمجیز

– مالک معنوی و طراح استارتاپ دکتر موتوری

– مالک معنوی و طراح استارتاپ پیکسمر

– مالک معنوی و طراح استارتاپ3dfast  

«+++++++++++++++++»

– کارشناسی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .