پیام دکتر مصطفی ادهم

مصطفی ادهم

مشاور برنامه میدان

آنچه که مسلم است هدف خدمت به کسب و کارها و در مقیاس بزرگتر به آرامش اقتصادی جامعه است و در این راه هر آنچه در توانم باشد در خدمت دوستان و بزرگواران هستم و آرزوی توفیق و پیروزی در رسیدن به اهداف عالیه دارم