گفتگو با دکتر لرستانی

دبیرکل بنیان فناوران،ایده پردازان و متخصصین