پیام دکتر محمد شاهی عربلو

محمد شاهی عربلو

مشاور کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام

بسمه تعالی
اهداف مقدس و مهمی در مجمع عالی اصتناد وجود دارد که نیاز به انسانهای متفکر و متخصص دارد که بتوانند این اهداف را محقق نمایند.