پیام دکتر محمد حسین علی مددی

محمد حسین علی مددی

ظرافت و دقت در برنامه ریزی بهتر از امکانات و ابزار است.
استفاده از ظرفیت آزمایشگاه خط مشی گذاری،ساختار شبکه صنعتی توان مند، استفاده از ظرفیت های صنعتی و مولد کشور بجای شبکه کارمندی و استفاده از خبرگان و نخبگان با در نظر داشتن QWL و طراحی شبکه موثر می تواند برای ایران عزیزمان موثر و شکوفایی بهمراه بیاورد.