مجمع عالی اصتناد صدایی برای مدیران به خصوص صنعت ساختمان است

مجمع عالی اصتناد صدایی برای مدیران به خصوص صنعت ساختمان است
یک فعال صنعت ساختمان گفت:
در واقع مجمع اصتناد در حکم یک رسانه و صدایی است که افراد و مدیران خوبی که وجود دارد را شناسایی و صدای مدیران است.

مهندس حسین محمدزاده در گفت و گو با خبرنگار اصتناد آنلاین به پویایی صنعت ساختمان  اشاره کرد و گفت: صنعت ساختمان صنعت مادر و پویایی است و ملک و صنعت ساختمان از جمله صنعت های درآمدزا برای کشور است و منحصر به طرف خاصی نیست.
وی ادامه داد: زمین ارزش ملی دارد و امروز فارغ از حزبی سازنده باید ارزش افزوده بدهد.

این فعال صنعت ساختمان به مجمع عالی اصتناد پرداخت وگفت: با برنامه ریزی که در  مجمع عالی اصتناد شده است بسیار نتیجه بخش خواهد بود.مجمع عالی اصتناد قرار است با سلسله نشست های مدیران کارهای خوبی انجام دهد.

وی مجمع اصتناد را صدایی برای مدیران و به خصوص صنعت ساختمان دانست و گفت:در واقع مجمع اصتناد در حکم یک رسانه و صدایی است که افراد و مدیران خوبی که وجود دارد را شناسایی و صدای مدیران است.

محمد زاده در پایان تصریح کرد: مجمع اصتناد بدون هیچ گونه تشریفاتی به دنبال زیرساخت است و ما از طرف مجموعه صنعت و ساختمان و به نمایندگی از  ده هزار شرکت حمایت میکنیم تا کارها به درستی صورت بگیرد.