پیام دکتر عیسی کشاورز

عیسی کشاورز

مدیر عامل مجموعه ubtex

جهان انسان شد و انسان جهانی
از این خوشتر نبود هیچ بیانی
شعر از زمخشری عارف قرن هشتم مرا برآن داشت که بنویسم.
نوآوری و جهانی شدن ریشه در اصالت و باورهای عمیق دینی و ایرانی ما دارد.آری به اتفاق جهان توان گرفت.
نوآوری اصالت ماست
درود بر بنیان فناوران