پیام دکتر علی محمد بیدارمغز

علی محمد بیدارمغز

مستشار اول کارشناسی چهره ماندگار تشریفات

ادب قدرت می آفریند ، اعتماد به نفس ایجاد می کند و انجام امور را تسهیل می نماید.