پیام دکتر علی امیر زاده

علی امیر زاده

رییس هیئت مدیره شرکت دانش بنیان و مشاور فناوری و نوآوری

بسمه تعالی
مدیران و متولیان حوزه فناوری و نوآوری باید خودشان فناور باشند،خودشان نوآور باشند.