پیام دکتر علی اصغر رمضانی نژاد

علی اصغر رمضانی نژاد

به نام خدا هم افزایی ملی ، توسعه گردشگری ، رفاه اجتماعی
توجه ویژه به این شعار و اقدام عملی در زمینه تحقق این شعار علاوه بر خنثی سازی توطئه دشمنان و رقبای خارجی نوید دهنده ایرانی آباد و فردایی بهجت آفرین برای ایرانیان خواهد بود.
به امید سربلندی ایران و ایرانی