دکتر عزیز نجف پور آقابیگلو

مشاور رئیس و دبیر شورای عالی فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

 – مشاور رئیس و دبیر شورای عالی فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی

– رئیس واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی

– رییس مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه، فرهنگ و اندیشه اسلامی

– مجری طرح تحول دانشگاه در عرصه فضای مجازی

– معاون راهبردی شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها

– موسس اندیشکده مطالعات علم، فرهنگ و فناوری تداوم

– مشاور شورای تحول و ارتقای علوم انسانی

– معاون مطالعات راهبردی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

– مشاور پژوهش‌های علوم انسانی ریاست مرکز ملی فضای مجازی

– دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی مرکز ملی فضای مجازی

– معاون پژوهشی پژوهشگاه فضای مجازی و پژوهشگری در حوزه فلسفه و سیاست‌گذاری فضای مجازی 

– معاون راهبردی دبیرخانه شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی

«+++++++++++++++++»

دکتری فلسفه علم و فناوری و فلسفه علوم اجتماعی

کارشناسی فیزیک کاربردی گرایش اتمی (صنعتی امیرکبیر)

کارشناسی ارشد: فلسفه علم (علوم و تحقیقات)

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .