سیدعلیرضا بنی هاشمی کمالی

قائم مقام دبیرکل و دبیر شورای راهبردی همایش

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

کارشناسی ریاضی کاربردی دانشگاه شهیدباهنر کرمان
کارشناسی ارشد ریاضی مالی دانشگاه علامه طباطبایی
دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه قم -سوابق حرفه ای
رییس خانه صنعتکاران ایران
سرپرست خانه صنعتکاران ایران
دبیراجرایی خانه صنعتکاران ایران
هیئت مدیره گروه بازرگانان مسلمان
مدیرعامل شرکت بازرگانی سهله
رییس هیئت مدیره شرکت ویراافق ارتباطات
مشاور فراکسیون توسعه روستایی مجلسشورای اسلامی
مشاورفراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس
مشاور اقتصادی بیمارستان نگین نیکان
مشاور نمایندگان شهرستان های هرمزگانونایین دردوره نهم ودهم
مشاور گروه سرمایه گذاری تحلیل گرامید
مشاورشرکت بازرگانی افق کاسپین
مشاور اقتصادی شرکت اقتصادی بازرگانی ارگ هفتوادزمین
مدیر اجرایی شهرک دوستی کرمان
رییس کمیسیون ارتقای هیآت دانشجویی کل کشور

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .