دکتر کاظم بروغنی

مدیرکل اسبق حوزه ریاست و روابط بین الملل سازمان بهزیستی کشور

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

-مدیرکل حوزه ریاست  و روابط بین الملل سازمان بهزیستی کشور

-مدیرکل روابط عمومی سازمان بهزیستی کشور

-مدیر نمونه در اموزش و پرورش منطقه4

-تدریس سه جلد کتاب تخصصی و عمومی

-چاپ مقاله تغییردرمدیریت نظام آموزشی تهدید یافرصت روزنامه سبحان و اقتصاد پویا

-کارشناس مسئول نمونه در امر آموزش خانواده در اموزش و پرورش استان تهران

+++++++++++++++++++

دکترا مدیریت دولتی

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .