دکتر محمد جلیل آل امین

مدیر کل طرح و برنامه معاونت سیما

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

سرپرست اداره کل طرح و برنامه معاونت سیما

مدیریت گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی ایران

«+++++++++++++++++»

مدرس دانشگاه

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .