دکتر مجتبی کریمی

عضو شورای راهبردی

سایر سوابق اجرایی و مدیریتی :

معاونت توسعه سرمایه گذاری مرکز مدیریت فنی و فناوری دانش بین الملل

معاونت توسعه سرمایه گذاری پارک علم و فناوری قرچک

رئیس هیئت موسس هلدینگ نسل نو

نماینده شهرستان قرچک دفاع از ایثارگران و حامی قانون اساسی

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

کارشناسی مدیریت

دکتری کارآفرینی

یادآوری : بخشی از سوابق اجرایی اعضای شوراهای : سیاستگزاری، راهبردی و اعضای هیات علمی سلسله رویدادهای یکپارچه تجلیل از مفاخر ملی اقتصاد مقاومتی و بنیان فناوران، ایده پردازان و متخصصین، مندرج در سایتهای eco.bfam.ir و bfam.ir مرتبط با ادوار و سنوات گذشته می باشد .